Bizi arayın! Whatsapp'tan Bilgi Alın

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. Maddesi İşveren’in Genel Yükümlülüklerini belirler, buna göre İşveren;

 1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Yine aynı yönetmeliğin 6. maddesinin 1. benti kapsamında İşveren; Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanlarıarasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmasıhâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

Pro Çevre | Profesyonel Çevre Danışmanlık ve Lisanslama Hizmetleri olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında vermiş olduğumuz hizmetler;

 •  İş güvenliği kurulunun kurulması, işletilmesi ve bu kurula gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Yıllık İş güvenliği çalışma ve eğitim planlarının oluşturulması,
 • Çalışan ve yöneticilere dair iş güvenliği temel ve detay eğitimlerin verilmesi,
 • Risk analizlerinin yapılması, risk analizi eğitimleri (çevresel-kimyasal ve makine)
 • Yangın ve Acil Durum Planlarının hazırlanması, tatbikatların yapılması,
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplere dair gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Onaylı Defter (İş Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri)’in düzenli tutulması,
 • Çalışanlara yönelik gerekli kişisel koruyucu ekipman seçimi, kullandırılması ve takibi,
 • Basınçlı kap ve kaldırma araçların teknik kontrollerinin takibi,
 • Elektrik, topraklama kontrollerinin takibi,
 • İç ortam ve çevresel ölçümler ve takibi,
 • İlk yardım  eğitimlerinin takibi,
 • İş yeri İç Yönetmeliği ‘nin hazırlanması,
 • İSG el kitapları hazırlanması,
 • İş yerinde saha gözetimi ve kontrolü,
 • Yasal mevzuatlar kapsamında güncel bilgilendirme,
 • İş kazaları ve hastalıklarının takibi,
 • İşyeri İş İzin sisteminin oluşturulması,
 • Yapılan işe ve çalışma şartlarına uygun talimat ve prosedürlerin oluşturulması,
 • Kimyasal maddelere yönelik araştırma ve tedbirlerin alınması,
 • Patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması,
 • Tehlikeli bölge planlarının hazırlanması,
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması,
 • Özlük dosyaları kapsamında hazırlanması gerekli form ve belgelerin takibi,
 • Veri kayıt sisteminde saklanması gerekli yasal süreler içinde belgelerin takibi